میز ورود - میز خروج

میز ورود جهت نخاله گیری ظروف و میز خروج برای افزایش سرعت خارج کردن ظروف قبل و بعد از ماشین ظرفشویی کاربرد دارد 

یکی از ملزومات در ماشین ظرفشویی صنعتی  1200 تکه و 2000 تکه ، میز ورود و خروج در طرفین دستگاه ماشین ظرفشویی صنعتی می باشد . میز ورود دارای لگن پرسی و شیر شاور می باشد .  استفاده اصلی از میز ورود برای نخاله گیری و آبکشی سطحی ظروف قبل از قرار گرفتن در ماشین ظرفشویی است که باعث افزایش عملکرد و سرعت شست و شو و هم چنین افزایش عمر دستگاه می شود . در واقع آبکشی ظروف باعث از بین رفتن چربی های سطحی شده و درنتیجه باعث کاهش زمان شست و شو هر سبد از 3 دقیقه به 2 دقیقه و نهایتا منجر به افزایش سرعت شست و شو می شود  .

سمت دیگر دستگاه میز خروج قرار دارد که وظیفه آن افزایش سرعت خارج کردن سبد از ماشین ظرفشویی و جایگزینی سبد دیگر میباشد . ضمن اینکه میز ورود و میز خروج دارای یک طبقه مشبک هستند که طبقه مشبک زیر میز ورود محلی برای نگهداری پودر و مایع و طبقه مشبک در میز خروج محلی برای نگهداری و خشک شدن سبد های استفاده شده می باشد .